225 023 105
general terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi centrem zdravého pohybu Gymstory, zastoupeným společností Franchising Concept s.r.o., se sídlem na adrese Dělnická 213/12, Praha Holešovice, 170 00, IČO: 11687215 a návštěvníky fitness centra (dále jen ,,Klient“).
2. Službami poskytovanými Společností se všeobecně rozumí umožnění přístupu do prostor Klubu (na adrese Fajtlova 1090/1, na Praze 6, tel.: 225 023 105) a k jejich vybavení za účelem cvičení, pořádání různých typů lekcí a dalších sportovních aktivit, poskytování relaxačních služeb (sauna, kryokomora) a případně poskytování dalších placených služeb, např. osobního tréninku, masáží, fyzioterapie apod. (dále jen „Služby“).
3. Tyto VOP se rovněž vztahují na Klienty, kteří získali Předplatné zaplacením příslušné částky třetí osobou v jejich prospěch. Všechny finanční povinnosti klienta, který získal Předplatné prostřednictvím třetí osoby pak hradí sám Klient využívající služby Gymstory, a to včetně povinnosti úhrady smluvních pokut a jiných sankcí.

ČLÁNEK II – TYPY PŘEDPLATNÉHO

1. Společnost poskytuje různé typy časově ohraničených vstupů, permanentek i jednorázových vstupů včetně vstupu prostřednictvím karty Multisport.
2. Vstup do posilovny 1 měsíc Klient může využívat prostor posilovny, lezeckou konstrukci, velký sál v době, kdy neprobíhají skupinové lekce dle rozvrhu a relaxační zónu včetně sauny po dobu 30 dnů od zaplacení příslušné částky za měsíční členství.
3. Vstup do posilovny na 6 měsíců Návštěvník, který zaplatí poplatek na 6 kalendářních měsíců, má právo ode dne zaplacení využívat prostor posilovny, lezeckou konstrukci, velký sál v době, kdy neprobíhají skupinové lekce dle rozvrhu a relaxační zónu včetně sauny po dobu 6 měsíců.
4. Jednorázový vstup  Uživatel Služeb Gymstory je po zaplacení příslušného poplatku oprávněn k jednomu vstupu do tohoto klubu a k využívání Služeb v tomto Klubu během tohoto jednoho vstupu. To samé platí pro držitele karty Multisport.
5. Vstup zahrnující 10 návštěv centra Uživatel je po zaplacení příslušného poplatku oprávněn k 10 vstupům do tohoto klubu za podmínek jako u jednorázového vstupu. Tyto vstupy mají platnost po dobu 6 kalendářních měsíců od zakoupení.
6. Vstupy jsou časově omezeny pouze v rámci otevírací doby centra.

ČLÁNEK III – VZNIK A ZÁNIK PŘEDPLACENÉHO VSTUPU DO POSILOVNY, PŘERUŠENÍ PŘEDPLACENÉHO VSTUPU

1. Předplacený vstup do posilovny vzniká zaplacením příslušné částky, která odpovídá době Předplatného.
2. Předplatné do posilovny se vztahují výhradně na konkrétní osobu, nejsou bez předchozího písemného souhlasu Společnosti přenosná na třetí osoby.
3. Ke vzniku Předplatného ke vstupu do Gymstory osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce této osoby.
4. Využívat služeb klubu Gymstory mohou osoby mladší 18 let za splnění podmínek bodu 3. a zároveň je stanovena minimální věková hranice 8 let návštěvníka. Návštěvník ve věkovém rozmezí 8-15 let smí využívat služeb Klubu pouze v doprovodu a pod dohledem zákonného zástupce s výjimkou toho, pokud bude pod dohledem trenéra v rámci kurzu či osobního tréninku.
5. Klienti mladší než je minimální stanovená věková hranice, tedy mladší než 8 let, mohou pouze v případě speciálního tréninku pod vedením trenéra za splnění bodu 3.
6. Strany mohou ukončit Předplatné do posilovny vzájemnou dohodou.
7. Předplatné na 1 měsíc lze zrušit pouze po uplynutí poloviny doby Předplatného.
8. Předplatné na 6 měsíců lze ukončit po ukončení min. dvou měsíců z doby Předplatného. Na zvýhodněnou cenu půlročního Předplatného nebude v tomto případě brán zřetel a vyčerpané období bude počítáno za cenu měsíčního Předplatného. Z vrácené částky bude odpočtena poměrná odchozená část, ta však bude počítána v hodnotě měsíčního Předplatného.
9. Oprávnění pro Jednorázový vstup zaniká využitím jednoho vstupu do zvoleného Klubu, tj. okamžikem, kdy Klient po návštěvě Gymstory opustí.
10. Společnost si vyhrazuje právo ukončit Předplatné s okamžitou účinností, pokud Klient opakovaně nebo podstatným způsobem poruší VOP nebo Návštěvní řád Klubu či pokud opakovaně nedbá pokynů vedení nebo zaměstnanců Společnosti zodpovědných za chod Klubu a bezpečnost v něm. Ukončí‐li Společnost Předplatné podle tohoto bodu, má právo ponechat si již zaplacené Předplatné jako smluvní pokutu za porušení všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu i v případě, že se vztahují k období po ukončení Předplatného. Předplatné je možno obnovit pouze v případě uhrazení všech dlužných částek, tj. nemá vůči Gymstory žádné neuhrazené závazky.
11. Předplatné na 12 měsíců je možné přerušit dvakrát (maximálně 2x na dobu jednoho kalendářního měsíce) po dobu trvání ročního Předplatného na základě písemné žádosti Klienta.
12. V době přerušení Předplatného nemá Klient právo využívat Služby Gymstory.

ČLÁNEK IV – ČLENSKÁ KARTA

1. Návštěvníkovi Gymstory bude po uhrazení Předplatného vydána vstupní karta Gymstory. Tato karta slouží k prokázání Předplatného a opravňuje Klienta k využívání Služeb.
2. Karta je osobní a nepřenosná. Je zakázáno ji půjčovat jiným osobám. Ztrátu či krádež této karty je Klient povinen okamžitě Společnosti ohlásit na recepci Klubu. Za vydání nové karty musí Klient uhradit administrativní poplatek ve výši uvedené v aktuálním ceníku Společnosti.

ČLÁNEK V – ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Společnost odpovídá za újmu na majetku či na zdraví svých Klientů v případě, že vznikla přímým a jednoznačným zaviněným (ať úmyslným nebo v důsledku hrubé nedbalosti) porušením povinností Společnosti nebo jejích zaměstnanců.
2. Klient Gymstory odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti či jejím subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících z těchto VOP či Provozního řádu Klubu.
3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Klientů jsou k dispozici šatní skřínky. Klient je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Není‐li skřínka uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu na věcech v ní odložených.
4. Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti (zejména mobilní telefony, notebooky), které si Člen do Klubu přinesl.
5. Před využitím Služeb je Klient povinen podrobně se seznámit s Provozním řádem Klubu. Klient je povinen se při využívání Služeb řídit Provozním řádem Klubu a pokyny Společnosti a jejích zaměstnanců či jiných osob poskytujících Klientům Služby jménem Společnosti (včetně instruktorů a trenérů).
6. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou Klientovi vzniknout v důsledku nedodržení takového postupu či pokynů Společnosti, jejích zaměstnanců, instruktorů nebo trenérů. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si Klient Gymstory způsobí úmyslně, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice.
7. V případě, že Klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb, nebo by takovéto pokračování mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit Společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání Služeb.

ČLÁNEK VI – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Klient Gymstory je povinen oznámit Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených v Dohodě bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
2. Společnost bude Klientovi zasílat veškeré písemnosti doporučeně na adresu uvedenou v úvodním dotazníku nebo jím poslední udanou adresu či elektronicky na e‐mailovou adresu uvedenou v dotazníku. V případě jakýchkoliv pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučeně byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo, kde ji Klient Gymstory může převzít a že e‐mail byl doručen okamžikem jeho doručení na e‐mailovou adresu Klienta.
3. Společnost zpracovává osobní údaje Klienta, které jsou uvedeny v úvodním dotazníku, aby mohla plnit své právní povinnosti nebo aby se souhlasem Klienta zasílala obchodní sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil Člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji Společnosti, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Společnost nakládá s osobními údaji Klienta, jaké informace o Klientovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv Klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společnost prohlašuje, že i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, ii) zajistila, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, iii) přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů, a iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s ohrožením práv a svobod fyzických osob bude informovat dozorový orgán, případně subjekty údajů.
4. Společnost je oprávněna kdykoli přechodně či trvale změnit rozsah Služeb poskytovaných Klubem, aniž by tím byly dotčeny ostatní podmínky již existujícího Předplatného.
5. Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit Návštěvní řád Klubu nebo ceník Služeb. Výše se změny ceníku nevztahují na Předplatné existující v době změny. Změny Návštěvního řádu jsou vůči Klientovi Gymstory účinné dnem zveřejnění v prostorách Klubu a na internetových stránkách. a. Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit tyto VOP. Tyto změny musí oznámit na svých internetových stránkách. V případě, že Klient Gymstory se změnou VOP nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti před plánovaným dnem účinnosti změny a ukončit své Předplatné ( v tomto případě bude vráceno předplatné v přímé úměrnosti vůči ceně předplatného a ušlého plnění rozpočítané na jednotlivé dny). Klient Gymstory je oprávněn svůj nesouhlas Společnosti oznámit a Dohodu vypovědět ke dni plánované účinnosti změny. b. Pokud Člen se změnou VOP souhlasí nebo na oznámení o novém znění VOP nereaguje, má se za to, že s návrhem implicitně souhlasí. Bude‐li dán výslovný nebo implicitní souhlas, jsou změny VOP účinné od prvního dne měsíce následujícího po tomto souhlasu.
6. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti, v prostorách Klubu a na vyžádání v sídle Společnosti.
7. Jakákoli případná neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.
8. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na úpravu právních vztahů založených Dohodou se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1764–1766, § 1793–1795, § 1971, § 1977–1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593.
9. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z Dohody je Česká obchodní inspekce.
10. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1. února 2022.